• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Novosti

29.11.2017.

Javni natječaj za odabir kandidata za direktora Uprave trgovačkog društva PLOVPUT d.o.o.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 19/17), Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za Upravu – direktora trgovačkog društva Plovput d.o.o., Split – 1 izvršitelj na razdoblje od 5 godina.

Kandidati za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Plovput d.o.o., Split, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničke ili društvene struke;

2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. uvjeta javnog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;

3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova;

4. nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13. i 57/15), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (Narodne novine br. 112/10.);

5. znanje najmanje jednoga svjetskog jezika;

6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

– da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,

– da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana;

7. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) kandidati za Upravu – direktora trgovačkog društva Plovput d.o.o., Split dužni su priložiti:

– životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta natječaja – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme;

– kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi;

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;

– izjavu kandidata iz članka 5. točke 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 15 dana od podnošenja prijave na natječaj;

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika;

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika;

– potvrdu porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj; i

– potvrdu porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od podnošenja prijave na natječaj;

Uprava – direktor trgovačkog društva Plovput d.o.o., Split imenuju se na mandatno razdoblje od 5 godina.

Objava javnog natječaja za odabir kandidata za Upravu – Direktora trgovačkog društva Plovput d.o.o., Split, objavit će se u službenom listu Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se u Jutarnjem listu.

Javni natječaj objavit će se i na službenim internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, te na stranicama trgovačkog društva Plovput d.o.o., Split.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u službenom listu Na­rodnim novinama, osobno ili poštom prepo­ručeno na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj za Upravu – direktora trgovačkog društva Plovput d.o.o., Split – ne otvarati«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ogledni primjerak Izjave kandidata o nepostojanju okolnosti iz točke 4. i 6. uvjeta javnog natječaja, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, objavljena je na internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, https://imovina.gov.hr/.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani na razgovor u Ministarstvo državne imovine, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja, te poznavanje financija i računovodstva.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

Po završetku javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)

Ministarstvo državne imovine
(za Plovput d.o.o., Split)

Ministarstvo državne imovine, Narodne novine br. 117/2017

Poštovana mladosti, drage dame, cijenjena gospodo,

Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas, ne samo u svoje ime, već i u ime svih kolegica i kolega od krajnjeg sjevera do krajnjeg juga našeg lijepog Jadrana.
Tema prikazanog dokumentarca je duboko potresna priča i kao takva, nažalost, naša gruba svakodnevna realnost.
Gledajući ovu tužnu priču, koju su na vrlo kreativan način osmislili i realizirali mladi iz udruge Dignitas, prisjetio sam se jedne burmanske poslovice koja kaže kako bi dobro bilo kad bi mladost znala sve što može, a starost mogla sve što zna.
Večeras se ovdje stvorilo ozračje puno pozitivne energije, koja se pretvara u sinergiju duha i zajedništva.
Ova prekrasna mladost je na vrlo izravan način pokazala da zna može i hoće senzibilizirati sve dobne skupine i tako učiniti svijet malo boljim, u cilju pomoći mladim ljudima u trenucima kad im je pomoć najpotrebnija.
Na tome im od srca čestitam!
Svakako je vrijedno danas na ovom mjestu istaknuti koliko je važno da velika humana priča ima svoj kontinuitet u konkretnom pomaganju mladim ljudima.
Ona se širi iz dana u dan i popunjava ljudima dobre volje i otvorenog srca.
Osjećam istinsku ljudsku potrebu to naglasiti, zahvaljujući u prvom redu uvaženoj gospođi Senki Klarić, upraviteljici Zaklade Vaša pošta, koja pronalazi najbolji način da iz ljudi izvuče kap dobrote. Na taj je način i mnoge od nas, koji dajemo skroman doprinos ovom humanitarnom projektu, nazvanom „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ učinila, nadam se, boljim ljudima.
I na kraju, još jednom upućujem čestitke mladima iz udruge Dignitas na izvrsnom uratku.
Siguran sam da će im ovo biti dodatna motivacija u njihovom daljnjem humanitarnom radu i da ćemo imati priliku o tome puno lijepoga čuti.

Darko Meštrović, dipl.ing.
Direktor Plovputa

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2018

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr