• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Registar objekata sigurnosti plovidbe

Sukladno Pravilniku o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe (u daljnjem tekstu: "Pravilnik") Plovput će u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika uspostaviti Registar objekata sigurnosti plovidbe (u daljnjem tekstu: "Registar").

U svrhu prikupljanja podataka o objektima sigurnosti plovidbe i njihovog unošenja u Registar, obveznik iz članka 52. stavaka 3. i 4. Pomorskog zakonika dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika bez naknade elektroničkim putem dostaviti Plovputu podatke o objektima sigurnosti plovidbe iz članka 51. stavaka 2., 3. i 4. Pravilnika na obrascu iz Priloga 2. Pravilnika.

Nakon obavljenih radova postavljanja ili izgradnje, održavanja, preinake, uklanjanja ili deaktiviranja objekata sigurnosti plovidbe, obveznik iz članka 48. stavka 1. Pravilnika dužan je bez odgode, do uspostave Registra, elektroničkim putem dostaviti Plovputu podatke o objektima sigurnosti plovidbe iz članka 51. stavaka 2., 3. i 4. Pravilnika na obrascu iz Priloga 2. Pravilnika.

Svaku promjenu podataka iz članka 51. stavaka 2., 3. i 4. Pravilnika, fizička, odnosno pravna osoba iz članka 53. Pravilnika dužna je, do uspostave Registra, elektroničkim putem dostaviti Plovputu na obrascu iz Priloga 2. Pravilnika . Sukladno članku 55. Pravilnika odmah po saznanju o nastaloj promjeni, a najkasnije u rokovima propisanim člankom 55. stavcima 4. i 5. Pravilnika.

Obveznici održavanja objekata sigurnosti plovidbe iz članka 49. stavka 2. Pravilnika dužni su elektroničkim putem dostaviti Plovputu godišnje izvješće o dostupnosti i održavanju objekata sigurnosti plovidbe najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Svaki plovni objekt, odnosno svaka osoba koja utvrdi neispravnost objekta sigurnosti plovidbe ili ako utvrdi da se podaci iz službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija i »Oglasa za pomorce« u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta ne podudaraju sa stvarnim stanjem objekta sigurnosti plovidbe, dužna je izvršiti prijavu neispravnosti objekta sigurnosti plovidbe.
Prijava se može elektroničkim putem dostaviti i Plovputu na obrascu iz Priloga 3. Pravilnika.

Na uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra na odgovarajući način primjenjuju se propisi koji uređuju zaštitu osobnih podataka te propisi koji uređuju zaštitu tajnosti podataka, informacijsku i kibernetičku sigurnost.

 

Poveznica za pristup Registru objekata sigurnosti plovidbe: https://rosp.plovput.hr/

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) i način pristupa podacima pogledajte ovdje: .xlsx / .csv

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr