• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Zaštita privatnosti

Opće informacije
PLOVPUT d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split, OIB: 14480721492 (dalje: “Plovput“ ili “mi“), kao voditelj obrade osobnih podataka, obrađuje osobne podatke poslovnih partnera, svojih djelatnika i posjetitelja stranice www.plovput.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679, nacionalni i interni propisi).

Voditelj obrade osobnih podataka
Plovput d.o.o.
OIB: 14480721492
Obala Lazareta 1
21000 Split

Službenik za zaštitu podataka
Plovput d.o.o.
n. p. Službenika za zaštitu podataka
Obala Lazareta 1
21000 Split
e-mail: [email protected]

 
Osobni podaci koje Plovput prikuplja i obrađuje
Plovput obrađuje osobne podatke koje dobije izravno od ispitanika (npr. kod sklapanja ugovornog odnosa). U mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje svojih usluga, Plovput obrađuje osobne podatke koje je dobio od trećih osoba (ministarstva, FINA, banke, itd.) ili  prikupio iz javno dostupnih  izvora (npr. upisnika brodova, CIMIS-a, sudskog registra, obrtnog registra, tiska, medija, itd.), a koje nije zakonom zabranjeno obrađivati. 
Osobni podatci koje Plovput obrađuje su primjerice ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, kontakt podaci i drugi osobni podaci koje obrađuje radi ispunjenja zakonskih obveza.

Način, svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka
Osobne podatke Plovput prikuplja, obrađuje i pohranjuje isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje svoje djelatnosti i temelji na zakonskoj osnovi, ugovornoj obvezi, legitimnom interesu ili privole.
Konkretna svrha i načini obrade osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg se isti prikupljaju. Plovput štiti privatnost i osobne podatke obrađuje pošteno, transparentno i zakonito, a obrada je ograničena samo na one osobne podatke koji su mu nužni i za svrhu za koju su prikupljeni u sklopu njegovih poslovnih aktivnosti.
Pravni temelj obrade osobnih podataka od strane Plovputa su izvršavanje Plovputovih zakonskih obveza (obavljanje poslova sigurnosti plovidbe kao javne ovlasti sukladno odredbama Pomorskog zakonika i drugih propisa, itd.), ugovornih obveza (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka), legitimnih interesa (vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara, itd.) i privole (ukoliko je ista nužna za obradu osobnih podataka ispitanika).
Plovput ne radi automatsko donošenje odluka i/ili profiliranje podataka ispitanika.


Vrijeme čuvanja osobnih podataka
Osobne podatke Plovput obrađuje dok se ne ispuni svrha njihove obrade, odnosno  dok je to potrebno za izvršenje njegovih zakonskih i ugovornih obveza. Nakon toga, isti se više ne koriste, te ostaju u Plovputovom sustavu pohrane i čuvaju se sukladno rokovima propisanim zakonom ili drugim propisom i/ili propisom o čuvanju arhivskog gradiva.
U slučaju pokretanja sudskih i drugih postupaka, osobni podatci se čuvaju sve do konačnog dovršetka istih u skladu s važećim propisima. 
Privole koje su dane vrijedi do opoziva, te ih ispitanici mogu opozvati u bilo kojem trenutku sukladno postupku povlačenja privole.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Sigurnost osobnih podataka
Prikupljeni osobni podaci obrađuju se uz obveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bi se spriječila svaka nezakonita ili neovlaštena obrada podataka. Plovput kontinuirano educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti osobnih podataka.
Osobni podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada postoji propisana obveza duljeg pohranjivanja osobnih podataka, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju legitimni interesi Plovputa (radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva, itd.). Pristup osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe Plovputa i partnera koji mu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Videonadzor
Na pojedinim lokacijama Plovput je uspostavio sustav videonadzora. Pravni temelj videonadzora je zakonska obveza kao i legitiman interes Plovputa kao voditelja obrade osobnih podataka (zaštita osoba i imovine sukladno propisima o radu, o zaštiti na radu, internim aktima Plovputa). 
Snimke dobivene putem sustava videonadzora čuvaju se sukladno internim aktima Plovputa. Plovput iste može dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.

Primatelji osobnih podataka
Plovput se obvezuje čuvati osobne podatke i u pravilu ih ne priopćava odnosno ne čini dostupnima trećim osobama bez posebnog odobrenja ispitanika, osim pružateljima usluga koje angažira kao izvršitelje obrade, nadležnim tijelima/institucijama u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. nadležne uprave ili inspekcije, MUP, banke, i sl.), kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima te kada je Plovput zakonski dužan dostavljati te podatke, kada je to potrebno radi izvršenja ugovorne obveze te kada je Plovput zakonski dužan dostavljati te podatke.

Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka
Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:
•    pravo na pristup podacima koji se odnose na Vas (pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih).
•    pravo na informaciju o obradi Vaših osobnih podataka (o kategoriji osobnih podataka, svrsi obrade, primateljima kojima se podatci dostavljaju, razdoblju pohrane, itd.)
•    pravo na prenosivost podataka (ukoliko je moguće udovoljiti)
•    pravo na povlačenje privole ako je ista dana
•    pravo na ispravak i/ili promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni, 
Plovputu kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije, šaljete zahtjev u kojem je potrebno navesti što konkretno od Vaših podataka nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti, a u prilogu dostavljate potrebnu dokumentaciju kojom potkrepljujete svoje navode.
•    pravo na brisanje (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
•    Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju smo ih prikupili ili obradili;
•    povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji, a pritom ne postoji druga pravna osnova za obradu;
•    uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka;
•    osobni podaci nezakonito su obrađeni;
•    osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe Plovput kao voditelj obrade.
Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se kada je obrada nužna radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Plovput, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.
•    pravo na ograničenje obrade osobnih podataka (npr. kada prigovarate točnosti osobnih podatka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju, ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka).
•    pravo na podnošenje prigovora 
Ukoliko ispitanici smatraju da je Plovput prilikom obrade njihovih osobnih podataka prekršio propise Unije ili nacionalne propise o zaštiti podataka, mogu se obratiti Plovputu kako bi razjasnili eventualna pitanja. 
Osim toga, ispitanici u svakom trenutku imaju pravo na pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP, www.azop.hr), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, email: [email protected],  vezano uz obradu i zaštitu svojih osobnih podataka.

Ostvarivanje prava
Ako želite ostvariti neko od naprijed navedenih prava, ili imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, kontaktirajte nas putem slanja pošte na adresu Službenika za zaštitu podataka:

Plovput d.o.o.
n. p. Službenika za zaštitu podataka
Obala Lazareta 1
21000 Split,

ili na e-mail:
[email protected]

Po zahtjevima za ostvarenje prava ispitanika Plovput će odgovoriti sukladno rokovima i ovlaštenjima propisanim Uredbom ili internim aktima. 
U slučaju dvojbe, od ispitanika se mogu zatražiti dodatne informacije radi provjere identiteta, a radi zaštite prava ispitanika i privatne sfere. 

Zaštita osobnih podataka
U slučaju da, usprkos svim poduzetim sigurnosnim mjerama, povjerljivost ili dostupnost Vaših osobnih podataka bude na neki način ugrožena, odmah ćemo obavijestiti Vas kao ispitanika i/ili nadležno nadzorno tijelo, u skladu s primjenjivim propisima Unije i nacionalnim propisima.


Upotreba kolačića (Cookies)
Plovputova internet stranica koristi kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašem tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta Plovputovim stranicama. Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su IP adresa, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično. Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe te za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva.


Nužni
Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Internet stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.


Statistički
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom.


Marketinški
Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz internet stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.
Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku izbrisati i/ili trajno isključiti na računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima može se pronaći na stranicama preglednika kojim se koristite.
 
Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na druge internet stranice ili portale na kojima zaštita osobnih podataka može biti drugačije uređena.

Ažuriranje zaštite privatnosti
Zaštitu privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. Sve izmjene i dopune  bit će objavljene putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.
 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka od 6. listopada 2021. godine

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka od 22. svibnja 2018. godine

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika

Izvjesće  o povredi osobnih podataka

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr