• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Sigurnost plovidbe na moru

Svjetionik Rt Stončica

Sukladno Pomorskom zakoniku, Republika Hrvatska radi zaštite ljudskih života i sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske osigurava obavljanje poslova od javnog interesa među kojima su:

  • uređivanje i održavanje plovnih putova,
  • postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe te
  • radioslužba obalnih radijskih postaja.

Navedene poslove obavlja trgovačko društvo Plovput d.o.o. kao javnu ovlast, dok upravni nadzor nad njihovim provođenjem obavlja Ministarstvo.

Plovput d.o.o. je dužan svake godine dostaviti Ministarstvu godišnji plan rada za sljedeću godinu i godišnje izvješće o realizaciji plana rada i stanju sigurnosti plovidbe za prethodnu godinu.

Plovni put jest morski pojas dovoljno dubok i širok za sigurnu plovidbu plovnog objekta.

Plovni putovi izvan lučkih područja, kako su utvrđena posebnim propisom, uređuju se i održavaju u skladu s Programom uređenja i održavanja plovnih putova koji donosi ministar za razdoblje od dvije godine na prijedlog trgovačkog društva Plovput d.o.o., sukladno Strategiji pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske.

Program sadrži prioritetne aktivnosti uređenja i održavanja plovnih putova te potrebna sredstva i izvore financiranja za provedbu prioritetnih aktivnosti.

Program mora sadržavati i temeljiti se na procjeni rizika za sigurnost plovidbe, ljudske živote i imovinu na moru.

Objekti sigurnosti plovidbe jesu objekti i/ili tehnički sustavi kojima se vizualno, zvučno, elektromagnetskim valovima ili na drugi način dostavljaju, zaprimaju ili razmjenjuju informacije značajne za sigurnost ljudi i plovnih objekata na moru, zaštitu morskog okoliša ili sigurnosnu zaštitu ljudi, pomorskih objekata i luka, a koji se ne nalaze na plovnom objektu. Pod objektima sigurnosti plovidbe podrazumijevaju se objekti pomorske signalizacije (svjetionici, obalna svjetla, oznake, plutače, radarski farovi, signali za maglu, signalne postaje, Centar za nadzor i upravljanje plovidbom kanalom sv. Ante, elektroničke oznake - AIS AtoN) i obalne radijske postaje s opremom na pripadajućim kotama.

Objekti sigurnosti plovidbe postavljaju se u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske kako bi se osiguralo sigurno odvijanje pomorskog prometa.

Trgovačko društvo Plovput d.o.o. postavlja objekte sigurnosti plovidbe i održava njihov ispravan rad.

Iznimno, objekte sigurnosti plovidbe koji se nalaze u lučkim područjima, kako su utvrđena posebnim propisom, dužno je postaviti i održavati tijelo koje upravlja lukom, odnosno objekte sigurnosti plovidbe kojima se obilježavaju objekti, sredstva ili drugi zahvati na moru ili na obali koji predstavljaju stalne ili privremene zapreke na plovnom putu (mostovi, kabeli, potonuli objekti, objekti za istraživanje i iskorištavanje industrijskih i ostalih mineralnih sirovina i sl.) dužan je postaviti i održavati investitor, vlasnik ili korisnik tog objekta ili sredstva odnosno nositelj zahvata.

Na objekte sigurnosti plovidbe zabranjeno je postavljati natpise te je zabranjeno objekte sigurnosti plovidbe oštećivati i neovlašteno postavljati, uklanjati, zamjenjivati ili mijenjati njihovo značenje.

Podaci o objektima sigurnosti plovidbe i fizičkim ili pravnim osobama koje postavljaju i održavaju objekte sigurnosti plovidbe vode se u Registru objekata sigurnosti plovidbe.

Registar objekata sigurnosti plovidbe je javna knjiga koju u elektroničkom obliku vodi trgovačko društvo Plovput d.o.o.

Fizičke ili pravne osobe koje postavljaju i/ili održavaju objekte sigurnosti plovidbe dužne su dostavljati podatke o objektima sigurnosti plovidbe u Registar objekata sigurnosti plovidbe. Također su dužne o promjeni statusa objekta sigurnosti plovidbe bez odgađanja obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju. Poslovi vođenja Registra objekata sigurnosti plovidbe obavljaju se kao javna ovlast.

Ministar će pravilnikom kojim utvrđuje način i uvjete postavljanja odnosno uklanjanja i deaktiviranja, održavanja, klasifikacije i kategorizacije objekata sigurnosti plovidbe, sustav obilježavanja (balisaže) te vrste i karakteristike objekata sigurnosti plovidbe propisati način i uvjete uspostave i vođenja te sadržaj Registra objekata sigurnosti plovidbe, kao i podrobnije obveze fizičkih i pravnih osoba.

Objekti sigurnosti plovidbe klasificiraju se po vrstama i kategoriziraju s obzirom na njihov značaj za sigurnost plovidbe.

Potreban broj, vrstu, poziciju odnosno područje rada objekata sigurnosti plovidbe, njihov značaj te promjene ili njihovo uklanjanje/deaktiviranje utvrđuje Ministarstvo postupkom procjene prometnog opterećenja i rizika za ljudske živote i imovinu na moru te za okoliš najmanje svake tri godine.

Obvezu postavljanja objekata sigurnosti plovidbe, njihovu vrstu, značaj, poziciju odnosno područje rada, karakteristike te rokove postavljanja određuje nadležna lučka kapetanija. Trgovačko društvo Plovput d. o. o. utvrđuje jedinstveni broj objekta sigurnosti plovidbe, naziv, karakteristiku, točnu poziciju te prema potrebi visinu nad morem, domet i obilježje svjetla odnosno druge tehničke karakteristike objekta sigurnosti plovidbe. Ako tijelo koje upravlja lukom, investitor, vlasnik ili korisnik objekta ili sredstva, odnosno nositelj zahvata na moru ili na obali koji predstavljaju stalne ili privremene zapreke na plovnom putu ne postavi objekt sigurnosti plovidbe ili ako ga ne održava u ispravnom stanju, trgovačko društvo Plovput d.o.o. će na zahtjev nadležne lučke kapetanije, a na teret te osobe, postaviti objekt sigurnosti plovidbe ili ga dovesti u ispravno stanje.

Obveze postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe, kao i način i uvjete postavljanja odnosno uklanjanja i deaktiviranja, održavanja, klasifikacije i kategorizacije objekata sigurnosti plovidbe, sustav obilježavanja (balisaže) te vrste i karakteristike objekata sigurnosti plovidbe pravilnikom utvrđuje ministar.

Obalne radiopostaje obavljaju radioslužbu koja služi zaštiti ljudskog života i sigurnosti plovidbe na moru. U obavljanju radioslužbe, sukladno propisima o radioprometu, obalne radiopostaje dužne su osigurati službu bdijenja i druge potrebne službe. Propise o radioprometu i obavljanju radioslužbe donosi ministar.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr