• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Arhiva natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje - Inženjer za brodo-strojarske poslove
Natječaj vrijedio od 12. lipnja do 21. lipnja 2023. godine (10 dana)

Naziv radnog mjesta: Inženjer za brodo-strojarske poslove
Opis poslova: organizira i koordinira rad neposredno podređenih; organizira, koordinira i nadzire rad svog odjela, te usklađuje rad s drugim organizacijskim jedinicama; sudjeluje u izradi Plana značajnijih radova redovnog održavanja, te Godišnjeg plana nabavke osnovnih sredstava i alata; nadzire radove koje za tvrtku izvode vanjski izvođači; izrađuje mjesečne planove rada i izvješća o radu odjela; obilascima na terenu utvrđuje radove koje je potrebno izvršiti  u okviru Plana značajnijih radova redovnog održavanja; izrađuje radioničke skice i radnu dokumentaciju, te po potrebi razrađuje tehničku dokumentaciju dobivenu od Sektora sigurnosti plovidbe; specificira radove i materijal za planske preventivne servise motora i uređaja; izrađuje upite za ponude radova trećih osoba, šalje navedene ponude u Sektor za ekonomske poslove zbog izvršenja narudžbi, te kontrolira i prihvaća radove trećih osoba; obavlja i druge poslove koji po naravi spadaju u poslove radnog mjesta, kao i poslove po nalogu nadređenih
Dodatna znanja i uvjeti: napredno korištenje programa za tehničko crtanje AutoCAD; korištenje programa za 3D modeliranje CATIA ili SolidWorks; iskustvo u području proizvodnih postupaka i montaže metalnih konstrukcija; iskustvo u području strojarskog projektiranja i izrade tehničkih crteža; iskustvo u području održavanja strojeva i uređaja; opće znanje o načelima i namjeni Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova; iskustvo rada u Microsoft Office programskim paketima (posebni naglasak Excel, Word…); osnovna znanja i iskustvo u postupcima javne nabave (izrada tehničke specifikacije i sl.)
Mjesto rada: Split
Razina obrazovanja: diplomski ili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij strojarstva ili brodogradnje
Radno iskustvo: 3 godine iskustva
Posebni uvjeti: poznavanje engleskog jezika, ispit za vozača B kategorije
Vrsta zaposlenja: na određeno (na 6 mjeseci)
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8h)
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Kuhar
Natječaj vrijedio od 13. travnja do 23. travnja 2023. godine (10 dana)

Naziv radnog mjesta: Kuhar
Opis poslova: nabava, priprema i serviranje hrane i pića na radnim brodovima društva; odgovorno i transparentno trošenje sredstava brodske blagajne u svrhu prehrane posade uz nadzor Zapovjednika broda; izvršavanje radnih obveza sukladno naputcima neposredno nadređenih; održava urednost i čistoću brodske kuhinje i pribora; pomaže prilikom priveza i odveza broda; koristi radnu brodicu ili službeno vozilo, ukoliko je dostupno za nabavu hrane i pića; pomaže u ostalim poslovima iz djelokruga mornarskih poslova prema procjeni Zapovjednika broda
Mjesto rada: Split, na plovnim objektima
Razina obrazovanja: KV
Radno iskustvo: 1 godina iskustva
Posebni uvjeti: pomorska knjižica, temeljna sigurnost na brodu (D2), sanitarna knjižica, položen tečaj higijenskog minimuma
Vrsta zaposlenja: na određeno (6 mjeseci)
Smještaj: nema smještaja radnika
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, rad subotom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Kontroler
Natječaj vrijedio od 14. ožujka do 24. ožujka 2023. godine (10 dana)

Naziv radnog mjesta: Kontroler
Opis poslova: koordinacija aktivnosti poslovnog planiranja i budžetiranja; kontinuirano poboljšavanje sustava planiranja i menadžerskog izvještavanja; izrada kontrolnih koncepata – praćenje poslovnih aktivnosti prema mjestima troška, troškovnim vrstama, internim nalazima, praćenje ostvarenih i planiranih rezultata, te prezentiranje rezultata i prijedloga za ostvarivanje planiranih veličina; izrada financijskih izvješća poslovanja društva po svim sektorima, profitnim centrima i odjelima za upravu (kvartalno, polugodišnje, godišnje) u smislu izvještavanja uprave o ostvarivanju postavljenih planskih ciljeva i koordiniranje aktivnosti povećanja efikasnosti tvrtke – izrada kontroling izvješća; izrada kalkulacija za izračun cijene koštanja za pojedinu uslugu; aktivno sudjelovanje u izradi studija ocjena isplativosti i/ili rizičnosti investicijskih ulaganja; podrška direktoru društva i direktorima sektora u procesu odlučivanja, te pridonošenje efikasnosti i efektivnosti u radu direktora društva i direktora sektora kroz organizaciju poslovanja; izrada pojedinih dijelova planova, sudjelovanje u izradi i sastavljanju godišnjih i operativnih planova, Financijskog plana i Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja; izrada pojedinih dijelova planova, sudjelovanje u izradi i sastavljanju strateških planova razvoja i ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu; izrada pojedinih dijelova izvješća, sudjelovanje u izradi i sastavljanju poslovnih i drugih izvješća za interne i eksterne korisnike; izrada pojedinih dijelova analiza, sudjelovanje u izradi i sastavljanju analiza poslovanja društva; sudjelovanje u izradi, predlaganju i sastavljanju prijedloga mjera korekcije i poboljšanja; provođenje operativnog kontrolinga; praćenje zakonskih i drugih propisa, te općih akata Društva iz područja rada Odjela kontrolinga; obavljanje ostalih poslova koji po svojoj naravi spadaju u djelokrug rada Odjela kontrolinga i po nalogu nadređenog
Mjesto rada: Split
Razina obrazovanja: VSS ekonomskog usmjerenja
Radno iskustvo: najmanje 3 godine iskustva na istim/sličnim poslovima
Posebni uvjeti: poznavanje engleskog jezika, poznavanje računovodstva i procesa u kontrolingu, napredno poznavanja rada na računalu u MS Office, poznavanje naprednog Excela (Power Bi sustava), poznavanje IBCS standarda (International Business Comunication Standards)
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8h)
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Samostalni referent financija
Natječaj vrijedio od 14. ožujka do 24. ožujka 2023. godine (10 dana)

Naziv radnog mjesta: Samostalni referent financija
Opis poslova: izvršavanje poslova iz djelokruga radnog mjesta uz primjenu važećih zakona i propisa iz područja rada odjela radnog mjesta (platni promet – kompenzacije/cesije, obračun putnih naloga, obračun blagajne, obračun plaća i drugih naknada i dohodaka, obračun PDV-a); likvidiranje knjigovodstvenih isprava; unošenje ulaznih računa u poslovne knjige sukladno određenom procesu; prikupljanje, izrađivanje, praćenje realizacije i dostavljanje odgovarajućih instrumenata osiguranja plaćanja, u skladu s odredbama ugovora ili odlukama; surađivanje s bankama i pripremanje potrebne dokumentacije; obavljanje i drugih poslova koji po svojoj naravi spadaju u djelokrug radnog mjesta, kao i ostalih poslova po nalogu nadređenog
Mjesto rada: Split
Razina obrazovanja: VSS ekonomskog usmjerenja
Radno iskustvo: najmanje 3 godine iskustva na istim/sličnim poslovima
Posebni uvjeti: poznavanje engleskog jezika
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8h)
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Mornar - motorista
Natječaj vrijedio od 21. veljače do 3. ožujka 2023. godine

Naziv radnog mjesta: Mornar - motorista
Opis poslova: upravlja i održava kompletni strojni kompleks brodice; rukuje i upravlja strojevima i uređajima na motorni i električni pogon, te upravlja dizalicama; popunjava zalihu odgovarajućim rezervnim dijelovima za održavanje strojnog kompleksa brodice; provjerava ispravnost rada i nautičke karakteristike objekata pomorske signalizacije; brine o isteku valjanosti uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije i pravovremeno dostavlja obnovljeno uvjerenje Rukovoditelju plovnog područja; pripravan je u cilju intervencije kod otklanjanja pogašenja objekata pomorske signalizacije prve kategorije značaja za sigurnost plovidbe, intervencije za potrebe obavljanja svjetioničarske službe, sudjelovanja u akcijama traganja i spašavanja, provjere sigurnosti brodice na vezu kod nepovoljnih vremenskih uvjeta i ostalih aktivnosti vezanih uz obavljanje poslova sigurnosti plovidbe na moru; vodi Dnevnik stroja glavnih motora, radnih sati pomoćnog motora, vanbrodskog motora pomoćne brodice i svih ostalih motora prijenosnih strojeva i uređaja koji se koriste na brodici, te njihovih Tehničko-servisnih knjižica; evidentira i kontrolira potrošnju pogonskog goriva i maziva svih motora (glavni, pomoćni, vanbrodski, prijenosni DEA, motorna pila, kosilica, itd.), te putem ispunjenog obrasca Izvješće o utrošku goriva na brodovima i brodicama, početkom tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, izvješćuje Rukovoditelja plovnog područja; održava objekte pomorske signalizacije plovnog područja i pripadajućih plovnih putova, uključujući i izvođenje radova na visini većoj od 3 m, kao što su skidanje korozije, brušenje, bušenje, AKZ, bojanje, čišćenje, podmazivanje i slično, te održava uređaje i opremu u funkciji sigurnosti plovidbe na objektima pomorske signalizacije; uklanja prepreke ili opasnosti za plovidbu; obavlja i druge poslove koji po svojoj naravi spadaju u poslove svog radnog mjesta, kao i poslove po nalogu neposredno nadređenog kojem je za svoj rad i neposredno odgovoran
Mjesto rada: Zadar, na plovnim objektima
Razina obrazovanja: SSS pomorskog ili tehničkog smjera
Radno iskustvo: 1 godina iskustva
Posebni uvjeti: uvjerenje za voditelja brodice C kategorije, ispit za vozača B kategorije
Vrsta zaposlenja: na određeno (na 6 mjeseci)
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: cca 1.000,00 EUR neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8h)
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Vježbenik palube

Naziv radnog mjesta: Vježbenik palube
Područje rada: Mornarski poslovi, te pripremni i pomoćni poslovi na izgradnji i održavanju objekata sigurnosti plovidbe.
Vježbenik palube ovlašten je za izvršavanje mornarskih poslova, pripremne i pomoćne poslove na izgradnji i održavanju objekata sigurnosti plovidbe uz nadzor neposredno nadređenih.
Opis poslova: Izvršava radne obveze sukladno naputcima neposredno nadređenih; privezuje i odvezuje brod; obavlja mornarske poslove na održavanju broda; održava urednost i čistoću svih brodskih prostorija; pomaže kuharu u serviranju pribora, te pranju istoga; izvodi pripremne i pomoćne radove prilikom izgradnje, rekonstrukcija i održavanja objekata sigurnosti plovidbe (diže i prenosi materijal i alat, sudjeluje u ukrcaju broda, obavlja betoniranje, kopa, sudjeluje u izgradnji skele, uklanja koroziju, čisti, nanosi boju i sl.); upoznavanje od strane Zapovjednika s brodskom administracijom i načinom vođenja iste, te načinom obavljanja radova na brodu.
Mjesto rada: Split, na plovnim objektima
Razina obrazovanja: VSS/VŠS/SSS tehničkog ili pomorskog smjera
Radno iskustvo: bez radnog iskustva
Posebni uvjeti: pomorska knjižica, temeljna sigurnost na brodu (D2)
Vrsta zaposlenja: na određeno (na 6 mjeseci)
Smještaj: nema smještaja radnika
Predviđena plaća: 660,00 EUR neto + dodaci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, rad subotom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Vježbenik stroja

Naziv radnog mjesta: Vježbenik stroja
Područje rada: Održavanje i rad s brodskim strojevima i uređajima, te poslovi na izgradnji i održavanju objekata sigurnosti plovidbe.
Vježbenik stroja ovlašten je za izvršavanje poslova održavanja i rada s brodskim strojevima i uređajima uz nadzor neposredno nadređenih.
Opis poslova: Izvršava radne obveze sukladno naputcima neposredno nadređenih; održava brodske strojeve i uređaje (podmazivanje, praćenje sati rada, kontrola i izmjena ulja i filtera na glavnim i pomoćnim motorima, te ostalim brodskim strojevima i sl.), a sve uz pomoć i nadzor neposredno nadređenih; sudjeluje u izvođenju radova na izgradnji i održavanju objekata sigurnosti plovidbe uz nadzor neposredno nadređenih; u suradnji s Upraviteljem stroja i Brodskog motoriste izvršava manje popravke strojeva i uređaja, vodeći računa o sprječavanju veće štete ili onečišćenja okoliša; upoznavanje od strane Upravitelja stroja s brodskom administracijom i načinom vođenja iste, te načinom obavljanja radova na brodu.
Mjesto rada: Split, na plovnim objektima
Razina obrazovanja: VSS/VŠS/SSS tehničkog ili pomorskog smjera
Radno iskustvo: bez radnog iskustva
Posebni uvjeti: pomorska knjižica, temeljna sigurnost na brodu (D2)
Vrsta zaposlenja: na određeno (na 6 mjeseci)
Smještaj: nema smještaja radnika
Predviđena plaća: 660,00 EUR neto + dodaci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, rad subotom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Operator pomorskih komunikacija - pripravnik
Natječaj vrijedio od 26. siječnja 2023. godine (10 dana)

Naziv radnog mjesta: Operator pomorskih komunikacija - pripravnik
Opis poslova: Obavljanje poslova vezanih za pogibelj i sigurnost na moru; bdijenje na frekvencijama za pogibelj i sigurnost plovidbe na moru (VHF ch 16, VHF DSC ch. 70); zaprimanje i odašiljanje poziva na VHF sustavu te zapis o  komunikaciji na VHF kanalima u GMDSS/Res. 331 Radio dnevnik I; zaprimanje, potvrda i odašiljanje poziva na VHF DSC sustavu te evidencija u GMDSS Radio dnevnik II; posredovanje  u akcijama traganja i spašavanja (SAR), kojima koordinira Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC) U Rijeci, evidencija u pripadajućim Radio-dnevnicima te pisanje Izvješća o intervenciji; emitiranje MSI emisija te evidencija u GMDSS/Res. 331 Radio dnevnik I; pisanje/priprema redovnih i izvanrednih NAVTEX MSI emisija te evidencija u GMDSS/Res. 339 Navtex Radio dnevnik; prijava i odjava kvarova na sustavima sigurnosti plovidbe –VHF, VHF DSC, NAVTEX, VPN MREŽA, UPS  te  smetnji /ometanja na VHF kanalima HAKOM-u; dojava obavijesti o pogašenju OPS-a prema nadležnim LK i kontrola rada SDN sustava; obavlja i druge poslove koji po svojoj naravi spadaju u poslove radnog mjesta, kao i poslove po nalogu neposrednog nadređenog kojem je za svoj rad i neposredno odgovoran; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za ispravno funkcioniranje ORP-a za vrijeme trajanja smjene; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za obavljanje poslova vezanih za pogibelj i sigurnost plovidbe na moru; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za ispravnost uređaja i opreme putem koje se obavlja radijska služba tijekom smjene
Mjesto rada: Rijeka
Razina obrazovanja: VSS pomorskog ili tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo: bez radnog iskustva
Posebni uvjeti: poznavanje engleskog jezika, ispit za GMDSS operatora s općom ovlasti, ispit za vozača B kategorije
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: 1.000,00 EUR neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, nejednaki raspored radnog vremena (u turnusima), noćni rad, rad vikendom i praznikom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Mehaničar brodskih motora
Natječaj vrijedio od 16. studenoga. do 25.studenoga 2022. (10 dana)

Naziv radnog mjesta: Mehaničar brodskih motora
Opis poslova (održavanje brodskih motora, motora i ostalih strojeva i uređaja, montaža metalnih konstrukcija): organizira radove, te samostalno obavlja najsloženije poslove ispitivanja i održavanja brodskih motora, motora, te dijelova i sklopova različitih uređaja; po potrebi angažira se kao voditelj grupe radnika pri obavljanju mehaničarskih poslova; obavlja terenski rad na ugradnji ili održavanju dijelova i uređaja na objektima pomorske signalizacije; utvrđuje i otklanja kvarove na strojevima i uređajima; rastavlja i sklapa uređaje i strojeve na dijelove i sklopove; vrši popravke i zamjenu neispravnih dijelova i sklopova strojeva i uređaja; rukuje strojevima i alatom za bušenje, rezanje i brušenje, te alatom za sklapanje dijelova i sklopova, te ostalim specijalističkim alatima.
Mjesto rada: Split (terenski rad)
Razina obrazovanja: KV
Posebni uvjeti: ispit za vozača B kategorije
Radno iskustvo: 5 godina iskustva u remontima brodskih motora
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: između 6.500,00 - 7.000,00 kn neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8h)
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Specijalist za javnu nabavu
Natječaj vrijedio od 8. rujna 2022. do 18. rujna 2022.

Naziv radnog mjesta: Specijalist za javnu nabavu
Opis poslova (primjena i provedba javne nabave): priprema i provođenje svih postupaka javne nabave i obavljanje svih poslova povezanih s istim; pravovremeno poduzimanje pravnih radnji vezanih uz predmet poslovanja; obavljanje i drugih poslova koji su po svojoj naravi povezani s predmetnim radnim mjestom
Mjesto rada: Split
Razina obrazovanja: VSS pravnog usmjerenja
Radno iskustvo: 3 godine
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: između 8.500,00 - 9.000,00 kn neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8h)
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected] isključivo do 30. rujna 2022.

 

Natječaj za zapošljavanje - Svjetioničar
Natječaj vrijedio od 24. ožujka do 4. travnja 2022.

Naziv radnog mjesta: Svjetioničar
Opis poslova: kontrola ispravnosti nautičkih karakteristika svjetionika na kojem je u službi (svjetlosne karakteristike glavnog i rezervnog svjetla, karakteristika sirene za maglu, dnevne karakteristike PS-a) kao i kontrolu karakteristika (noćne i dnevne) svih objekata pomorske signalizacije u vidokrugu te dojavu nadležnima o njihovoj neispravnosti; ručno uključivanje sirene za maglu u slučaju kvara automatskog pri vidljivosti manjoj od 1000m; izvršenje radova tekućeg održavanja uređaja i opreme u funkciji sigurnosti plovidbe; sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja na moru u slučaju zaprimljenog naloga Nacionalne središnjice - MRCC Rijeka; evidentiranje u Radio dnevniku broja javljanja meteoroloških podataka Državnom hidrometeorološkom zavodu u svrhu ispravnog ispostavljanja računa za izvršenu uslugu; praćenje rokova valjanosti propisanih lijekova i sanitetskog materijala u ormarićima i kutijama prve pomoći; izrada i dostavljanje meteoroloških izvještaja sukladno ugovoru između DHMZ-a i Plovputa; rukovanje s uređajima i opremom na svjetioniku sukladno uputstvima u svrhu osiguravanja pravilnog funkcioniranja svjetala i službene komunikacije putem VHF radijske postaje na Ch 16 i Ch 71; tekuće održavanje uređaja i opreme u funkciji sigurnosti plovidbe i svjetioničarske službe, uključujući i održavanje svjetioničarske zgrade, pomoćnih objekata i obližnjih objekata pomorske signalizacije; čišćenje i uređivanje svih objekata svjetionika (glavna i pomoćne zgrade, agregatnica, spremište za brodicu), njihovog okoliša te ostalih obližnjih OPS-a; evidentiranje radnih sati motora svjetioničarske brodice i DEA kao i potrošnje pogonskog goriva i maziva; pomaganje radnicima drugih organizacijskih jedinica koji na svjetioniku obavljaju radove koje svjetioničar nije u mogućnosti samostalno izvesti; vođenje evidencije o boravku i smještaju turista sukladno danim uputama i u koordinaciji s odgovornom osobom Plovputa iz Odjela za turizam na svjetionicima s posadom koji su i u turističkoj namjeni; vođenje Dnevnika događaja, Radio-dnevnika, Knjige obilazaka, Knjige protokola ulazne i izlazne službene pošte, Tehničkih-servisnih knjižica; izrađivanje i dostavljanje rukovoditelju plovnog područja mjesečnog Izvješća o realizaciji radova koje sadrži i izvješće o radu svjetionika i obližnjih svjetala; primopredaja smjene na propisani obrazac Zapisnik o primopredaji; obavljanje i drugih poslova koji po svojoj naravi spadaju u poslove radnog mjesta, kao i poslova po nalogu neposrednog nadređenog kojem je za svoj rad i neposredno odgovoran
Mjesto rada: Pula i svjetionici po Jadranu
Razina obrazovanja: SSS tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo: 1 godina
Posebni uvjeti: važeći ispit za GMDSS operatora s ograničenom ovlasti, uvjerenje za upravljanje brodicom B kategorije, polaganje internog ispita za svjetioničara (u našem Društvu nakon zaposlenja)
Vrsta zaposlenja: na određeno (na 6 mjeseci)
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: između 6.000,00 - 7.000,00 kn neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, u smjenama, rad vikendom i praznikom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Operator pomorskih komunikacija - pripravnik
Natječaj vrijedio od 11. do 18 veljače 2022.

Naziv radnog mjesta: Operator pomorskih komunikacija - pripravnik
Opis poslova: Obavljanje poslova vezanih za pogibelj i sigurnost na moru; bdijenje na frekvencijama za pogibelj i sigurnost plovidbe na moru (VHF ch 16, VHF DSC ch. 70); zaprimanje i odašiljanje poziva na VHF sustavu te zapis o  komunikaciji na VHF kanalima u GMDSS/Res. 331 Radio dnevnik I; zaprimanje, potvrda i odašiljanje poziva na VHF DSC sustavu te evidencija u GMDSS Radio dnevnik II; posredovanje  u akcijama traganja i spašavanja (SAR), kojima koordinira Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC) U Rijeci, evidencija u pripadajućim Radio-dnevnicima te pisanje Izvješća o intervenciji; emitiranje MSI emisija te evidencija u GMDSS/Res. 331 Radio dnevnik I; pisanje/priprema redovnih i izvanrednih NAVTEX MSI emisija te evidencija u GMDSS/Res. 339 Navtex Radio dnevnik; prijava i odjava kvarova na sustavima sigurnosti plovidbe –VHF, VHF DSC, NAVTEX, VPN MREŽA, UPS  te  smetnji /ometanja na VHF kanalima HAKOM-u; dojava obavijesti o pogašenju OPS-a prema nadležnim LK i kontrola rada SDN sustava; obavlja i druge poslove koji po svojoj naravi spadaju u poslove radnog mjesta, kao i poslove po nalogu neposrednog nadređenog kojem je za svoj rad i neposredno odgovoran; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za ispravno funkcioniranje ORP-a za vrijeme trajanja smjene; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za obavljanje poslova vezanih za pogibelj i sigurnost plovidbe na moru; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za ispravnost uređaja i opreme putem koje se obavlja radijska služba tijekom smjene
Mjesto rada: Rijeka
Razina obrazovanja: VSS pomorskog ili tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo: bez radnog iskustva
Posebni uvjeti: važeći ispit za GMDSS operatora s općom ovlasti
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: između 7.000,00 - 8.000,00 kn neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, nejednaki raspored radnog vremena (u turnusima), noćni rad, rad vikendom i praznikom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Viši stručni suradnik za informatičke poslove
Natječaj vrijedio od 25. studenoga do 6. prosinca 2019.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za informatičke poslove
Opis poslova: Poslovi osmišljavanja i kreiranja poslovnih informacijskih sustava (IS): poznavanje SQL i PL/SQL programskih jezika, rad u Oracle produktima (alatima), Oracle Forms, Oracle Reports i/ili administriranje Oracle baze podataka (Database administrator), instalira i prilagođava programske module, obučava korisnike, nadzire rad poslovnih informacijskih sustava
Mjesto rada: Split
Razina obrazovanja: VSS računarskog, elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog ili informatičkog usmjerenja
Radno iskustvo: najmanje 6 mjeseci
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: nije definirano
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, smjena - prijepodne
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Mehaničar
Natječaj vrijedio od 15. do 25. listopada 2019.

Naziv radnog mjesta: Mehaničar
Djelokrug rada i odgovornosti: Poslovi ispitivanja i održavanja motora, brodskih motora, te dijelova i sklopova različitih strojeva i uređaja.
Opis poslova: Organizira radove te samostalno obavlja najsloženije poslove ispitivanja i održavanja motora, brodskih motora, te dijelova i sklopova različitih uređaja. Utvrđuje i otklanja kvarove na uređajima i strojevima. Rastavlja i sklapa uređaje i strojeve na dijelove i sklopove. Čisti i pere dijelove i sklopove strojeva i uređaja. Vrši popravke i zamjenu neispravnih dijelova i sklopova strojeva i uređaja. Rukuje strojevima i alatom za bušenje, rezanje i brušenje, te alatom za sklapanje dijelova i sklopova, te ostalim specijalističkim alatima. Obavlja terenski rad na ugradnji ili održavanju dijelova i uređaja na objektima pomorske signalizacije i plovilima. Vrši popravak i zamjenu neispravnih uređaja na objektima pomorske signalizacije. Aktivno sudjeluje u projektima modernizacije svjetala na objektima pomorske signalizacije. Obavlja poslove godišnjeg pregleda i održavanje plutača i sidrenine. Po potrebi, angažira se kao voditelj grupe radnika pri obavljanju mehaničarskih radova. Obavlja i druge poslove koji po svojoj naravi spadaju u poslove radnog mjesta, kao i poslove po nalogu Šefa mehaničarsko – metalske radionice, kojemu je za svoj rad neposredno i odgovoran.
Mjesto rada: Split
Razina obrazovanja: srednja škola u trajanju do 3 godine i škola za KV i VKV radnike
Radno iskustvo: najmanje 1 godinu
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: nije definirano
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, smjena - prijepodne
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected]

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr