• Hrvatski (Hrvatska)
 • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Jačanje integriteta

CILJ 1. - JAČANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU

Mjera 1.1.

VIZIJA

Vizija Plovputa d.o.o. Split je da usluge sigurnosti plovidbe na moru koje pruža budu najvišeg stupnja kvalitete, na zadovoljstvo pomoraca i brodara koji koriste usluge i ugrađena je u Politiku kvalitete Plovputa.

MISIJA

Misija Plovputa d.o.o. Split definirana je Pomorskim zakonikom i Zakonom o Plovputu i obuhvaća:

 • održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;
 • postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguranje njihovoga pravilnog rada;
 • obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske;
 • obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti.

OPĆI CILJEVI

 1. Stalno unaprjeđenje razine sigurnosti plovidbe na moru
 2. Uređenje svjetioničarskih zgrada
 3. Racionalizacija poslovanja Društva
 4. Povećanje ugleda Društva
 5. Poboljšanje odnosa s korisnicima usluga
 6. Stalna briga o pravima, potrebama i razvoju radnika

POSEBNI CILJEVI

 1. Kontinuirano uređenje plovnih putova, održavanje objekata pomorske signalizacije i radijske opreme;
  Postavljanje novih objekata pomorske signalizacije i uspostavljanje novih kota za pomorsku radijsku službu;
  Uvođenje novih tehnologija u pomorsku signalizaciju i pomorsku radijsku službu;
  Poboljšanje suradnje s Nacionalnom središnjicom i Pod-središnjicama za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, Lučkim kapetanijama...;
  Uspostava suradnje sa Službom nadzora i upravljanja pomorskim prometom.
 2. Uređenje svjetioničarskih zgrada kroz Program gospodarenja pomorskim svjetionicima.
 3. Kontinuirana provedba mjera Vlade Republike Hrvatske na smanjenju troškova Društva;
  Optimalizacija poslovanja sukladno zakonskim obvezama i potrebama Društva.
 4. Savjesno i odgovorno ispunjavanje obveza prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima, vlasniku i radnicima Društva;
  Poštivanje zakonskih propisa i obavljanje poslova na odgovoran i profesionalan način;
  Stalno unaprjeđenje usvojenog Sustava upravljanja kvalitetom, te poduzimanje zaštitnih i popravnih radnji.
 5. Stavljanje u ravnopravan položaj svih korisnika usluga;
  Uvažavanje zahtjeva korisnika usluga uz uvođenje novih usluga;
  Kontinuirano informiranje korisnika usluga putem mrežne stranice Društva i službenika za informiranje.
 6. Dosljedna primjena pravnih akata kojima se definiraju prava i obveze radnika;
  Poticanje razvoja organizacijske okoline i jačanje međuljudskih odnosa;
  Poticanje timskog rada, ne ograničavajući individualnu sposobnost radnika;
  Dodatno školovanje, pohađanje seminara i specijalizirana obuka radnika.
 1. Društvena odgovornost

  Svojim ponašanjem Društvo nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i radnika društva, te pozitivno utjecati na sigurnost plovidbe na moru, društvenu okolinu i kvalitetu života.
 2. Profesionalnost

  Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran i profesionalan način, sukladno zahtjevima struke, za što posjeduje potrebna znanja, vještine i resurse u obavljanju djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.
 3. Etičnost

  Društvo savjesno i odgovorno ispunjava svoje obveze prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima, vlasniku i radnicima Društva.
 4. Organizacijska okolina

  Društvo potiče razvoj organizacijske okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad, ne ograničavajući pri tom individualne sposobnosti radnika, njihovu inovativnost i inicijativu pri samostalnom obavljanju radnih zadataka.
 5. Razvoj

  Društvo posebnu pozornost poklanja uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućuje radnicima usvajanje novih znanja i zvanja.

   

Koncepcija marketinga Društva orijentirana je na potrebe i zahtjeve korisnika usluga što je u današnje doba kompleksan i odgovoran zadatak Društva, te traži dobru organizaciju za zadovoljenje potreba sadašnjih korisnika usluga, njihovo zadržavanje i privlačenje novih korisnika usluga.

Društvo obavlja niz aktivnosti kako bi ostvarilo pouzdanost, kvalitetu i brzinu kojom može isporučiti usluge i proizvode koje korisnici usluga zahtijevaju.

Prikupljanjem informacija o ispunjenju potreba i stupnjem zadovoljstva korisnika usluga, Društvo vrši analize za provedbu bitnih poboljšanja u izvršenju obveza prema svim korisnicima usluga.

Dobavljači na različite načine utječu na strategiju Društva, pa stoga pravi izbor dobavljača predstavlja važnu odluku. Da bi izbjegli nepovoljan utjecaj dobavljača na kvalitetu radnog procesa, Društvo posluje na osnovama transparentnosti i nediskriminiranja u postupcima Javne nabave, čime se ostvaruje i izravan utjecaj na poboljšanje opće konkurentnosti među dobavljačima.

Osnovni principi u odnosu s trećim stranama zasnovani su na:

 • Zadovoljstvu korisnika usluga;
 • Usredotočenosti na korisnika usluga;
 • Brizi o korisniku usluga;
 • Uzajamno korisnim odnosima s dobavljačima;
 • Stalnom nadzoru nad obavljanjem poslovnih procesa;
 • Stalnom poboljšavanju sveukupne poslovne sposobnosti;
 • Društveno odgovornom poslovanju;
 • Činjeničnom pristupu odlučivanju;
 • Stalnom usavršavanju zaposlenika i usvajanju novih tehnologija;

Mjera 1.2.

Mjera 1.3.

Mjera 1.4.

Mjera 1.5.

U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna ponuditelji trebaju potpisati Izjavu o integritetu.

Klauzula ''integritet'' je sadržana u općim uvjetima nabave Dokumentacije za nadmetanje za sve javne nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna.

Mjera 1.6.

Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama vodi službenik za informiranje.

Službenik za informiranje
Žarka Mitrović, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove
e-mail: zarka.mitrovic@plovput.hr
tel. (0)21 390 606
fax. (0)21 390 630

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Mjera 1.7.

Izmjena i dopuna br. 2 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2019. godinu

Izmjena i dopuna br. 1 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2019. godinu

Godišnji plan poslovanja i plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2019. godinu

Odluke sa 47. sjednice Skupštine Društva

Godišnje izvješće o stanju Društva i izvješće poslovodstva za 2018. godinu (temeljem članka 250.a i 431.b ZTD-a te čl. 21,. 21.a i 22. Zakona o računovodstvu)

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

Izmjena i dopuna br. 2 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2018. godinu

Izmjena i dopuna br. 1 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2018. godinu

Godišnji plan poslovanja i plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2018. godinu

Odluka Skupštine Društva o raspodjeli dobiti Društva za 2017. godinu

Odluka Skupštine Društva o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Izmjena i dopuna br. 2 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2017. godinu

Izmjena i dopuna br. 1 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2017. godinu

Godišnji plan poslovanja i plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2017. godinu

Odluka Skupštine Društva o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu

Odluka Skupštine Društva o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Izmjena i dopuna br. 5 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2016. godinu

Izmjena i dopuna br. 4 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2016. godinu

Izmjena i dopuna br. 3 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2016. godinu

Izmjena i dopuna br. 2 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2016. godinu

Izmjena i dopuna br. 1 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2016. godinu

Godišnji plan poslovanja i plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2016. godinu

Odluka Skupštine Društva o upotrebi dobiti Društva za 2015. godinu

Odluka Skupštine Društva o usvajanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

Godišnje izvješće za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Izmjena i dopuna br. 4 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2015. godinu

Izmjena i dopuna br. 3 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2015. godinu

Izmjena i dopuna br. 2 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2015. godinu

Izmjena i dopuna br. 1 Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2015. godinu

Godišnji plan poslovanja i plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2015. godinu

Odluka Skupštine Društva o upotrebi dobiti Društva za 2014. godinu

Odluka Skupštine Društva o usvajanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu

Godišnje izvješće za 2014. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Godišnji plan poslovanja i plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2014. godinu

Godišnje izvješće za 2013. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu

Godišnji plan poslovanja i plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2013. godinu

Godišnje izvješće za 2012. godinu

Godišnji plan poslovanja i plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2012. godinu

Godišnje izvješće za 2011. godinu

Godišnji plan poslovanja i plan razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2011. godinu

Godišnje izvješće za 2010. godinu

Informacije vezane uz postupke javne nabave dostupne su na našoj Internet stranici Javna nabava.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 19/17), Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, objavilo je JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za Upravu – Direktora trgovačkog društva PLOVPUT d.o.o., Split – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 5 godina.

Tekst natječaja: Ministarstvo državne imovine, Narodne novine br. 117/2017

Ostale informacije o mogućnosti zaposlenja u Plovputu d.o.o. Split možete dobiti na e-mail adresi: kadrovska.sluzba@plovput.hr.  

Informacije zanimljive za javnost dostupne su na našoj Internet stranici Novosti.

 

 

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2019

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr